Obrnite se na nas

Telefon

Slovenija

+386 (0) 128 08 019 | +386 40 80 03 40

Obrazec za stik

Veselimo se vaših vprašanj.

> Stiki

Splošni pogoji podjetja KVT-Fastening GmbH

 

1. Področje uporabe, vsebina storitve

 • 1.1 Podjetje KVT Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (v nadaljevanju KVT Fastening) svojim strankam dobavlja blago in opravlja tudi druge storitve izključno v okviru veljavnih splošnih pogojev. Ponudba izdelkov se nanaša zlasti na proizvodnjo sestavnih delov in drugih izdelkov ter na storitve na področju inženiringa, tehničnega svetovanja, logistike itd. Vključuje tudi dobave blaga in storitev, ki se zagotavljajo kot del celovitih ali delnih rešitevs.
 • 1.2 Naši veljavni splošni pogoji so ves čas dostopni na naši spletni strani (www.kvt-fastening.at/agb). V celoti so del vsake pogodbe, ki jo sklene podjetje KVT-Fastening. Splošni pogoji veljajo za celotno poslovno razmerje, sklenjeno z nami. V primeru tekočih poslovnih odnosov ti splošni pogoji veljajo tudi za prihodnje transakcije, pri katerih se nanje ne sklicujemo izrecno.
 • 1.3 Drugačni splošni pogoji ali posebni dogovori so zavezujoči le, če so dogovorjeni v pisni obliki. Neodzivanje z naše strani se izrecno ne šteje za (implicitno) sprejetje drugih splošnih pogojev.
 • 1.4 Poleg dobave blaga lahko stranka od nas zahteva le storitev, za katero smo se pisno dogovorili. Znova želimo poudariti, da je stranka sama odgovorna za namestitev in uporabo blaga.
 • 1.5 Če smo izdali pisno naročilo ali potrditev naročila oziroma pisno potrdili druge pogodbene dokumente, so naše dobave blaga in druge storitve v njih izrecno in v celoti navedene.
 • 1.6 Dokument (vključno s faksom in dokumenti PDF), ki ga podpiše zadevni pogodbeni partner, štejemo za pisni dokument v okviru teh splošnih pogojev. Elektronska sporočila, ki jih ena pogodbenica pošlje drugi, prav tako štejejo kot pisni dokumenti, vendar je predpogoj, da je mogoče jasno določiti osebo, ki deluje v imenu pošiljatelja in je odgovorna za zadevo.
 • 1.7 Pridržujemo si pravico, da kadar koli enostransko spremenimo splošne pogoje. O spremembah splošnih pogojev vas bomo obveščali tako, da vam bomo poslali spremenjene splošne pogoje ali jih objavili na zgoraj navedenem spletnem naslovu. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati namesto prvotno dogovorjenih splošnih pogojev na dan pošiljanja ali objave in postanejo del pogodbe, razen če stranka temu izrecno pisno nasprotuje.

   

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

 • 2.1 Naročila veljajo kot sprejeta le, če jih pisno potrdimo. Do takrat naša ponudba ni zavezujoča. Tudi za veljavnost vseh telefonskih, pisnih (tudi elektronskih) ali ustnih vzporednih dogovorov, dopolnil ali sprememb je potrebna naša pisna potrditev.
 • 2.2 Naše ponudbe so nezavezujoče. Prav tako so tehnični opisi in druge informacije v ponudbah, brošurah in drugem informativnem gradivu sprva nezavezujoči.
 • 2.3   Ponudbe in ocene stroškov podajamo izključno v pisni obliki. Ustne ocene stroškov ne predstavljajo zavezujoče ponudbe.
 • 2.4 Ponudbe in ocene stroškov so plačljive.
 • 2.5 Ponudbe in ocene stroškov pripravimo na podlagi podatkov, ki jih zagotovi stranka, brez kakršnega koli jamstva glede popolnosti ali točnosti.
 • 2.6 Pridržujemo si pravico do delnih dobav v razumnem obsegu.
 • 2.7 Pridržujemo si pravico, da blago, ki ga ponudimo STRANKI v času veljavnosti naše ponudbe, prodamo tretjim osebam (predhodna prodaja). STRANKA v zvezi s tem nima pravice do kakršnih koli zahtevkov.
 • 2.8 Če se podatki v pisni potrditvi naročila, ki smo jo pripravili, razlikujejo od podatkov v naših katalogih, brošurah ali drugih gradivih, so zavezujoči podatki v potrditvi naročila.

3. Cene in plačilo za dobavo blaga in drugih storitev

 • 3.1 Če ni drugače dogovorjeno, so naši računi plačljivi v neto znesku v 21 dneh od datuma izdaje računa. Gotovinski popust ni dovoljen in zahteva poseben pisni dogovor.
 • 3.2 V primeru zamude pri plačilu smo upravičeni zaračunati stroške za obdobje od datuma zapadlosti do prejema plačila. Uporabi se veljavna zakonska zamudna obrestna mera za pogodbene denarne terjatve med podjetji (trenutno veljavna od 1. januarja 2022 v Avstriji je 8,58 %).
 • 3.3 Poleg tega je treba vse stroške opomina/izterjave in dodatne stroške, nastale v zvezi z neporavnano terjatvijo, plačati hkrati z glavnim dolgovanim zneskom.
 • 3.4 Če mora podjetje KVT izvajati naloge izdajanja opominov in izterjave, smo upravičeni, da STRANKI izstavimo pavšalni račun v višini 40,00 EUR.
 • 3.5 Stranka ima pravico do pobota le, če so njene nasprotne terjatve zakonito ugotovljene, nesporne ali če smo jih pisno priznali.
 • 3.6 Če se po pošiljanju potrditve naročila izkaže, da redna obdelava zaradi neplačanih računov ni mogoča, si pridržujemo pravico, da zahtevamo plačilo vnaprej za celotno ali večino dolgovanega plačila za naročeno blago ali da opravimo dobavo z gotovinskim plačilom ob prevzemu pošiljke.
 • 3.7 Če stranka brez utemeljenega razloga odstopi od pogodbe, mora za standardno trgovsko blago povrniti 30 % njegove bruto prodajne cene kot odškodnino v pavšalnem znesku. STRANKA ima pravico predložiti dokaze, da je bila nastala škoda manjša oziroma bistveno nižja od zgoraj navedenega pavšalnega zneska. Pridržujemo si pravico, da predložimo dokaze, da je bila škoda, ki smo jo utrpeli, večja. Poleg tega ima stranka pravico uveljavljati pravico do zadržanja plačila samo, če njena nasprotna terjatev temelji na isti pogodbi. Pri pogodbah za posebno blago, izdelano po naročilu STRANKE, ta nima izrecne pravice do odstopa od pogodbe. V teh primerih je STRANKA dolžna plačati dogovorjeno ceno v celoti.
 • 3.8 Vsaka stranka ima posebej določen kreditni limit. Prekoračitev tega kreditnega limita lahko privede do zamud pri dobavi. V primeru zamude pri dobavi zaradi strankine prekoračitve kreditnega limita so izključeni vsi morebitni zahtevki stranke zaradi te zamude pri dobavi.
 • 3.9 Cene naših dobav blaga in drugih storitev so vedno navedene brez DDV v ustrezni valuti. To načelo velja za vse naše cenike, naročila, potrditve naročil in druge pogodbene dokumente.
  Cene za naše dobave blaga veljajo za 100 kosov. Izrecno si pridržujemo pravico do drugačnih dogovorov z ustreznimi predhodnimi obvestili. Cene za 1.000 kosov veljajo samo za industrijska pakiranja ali nepakirano blago. Najmanjša vrednost za dobave blaga je 150 EUR; enak znesek velja za dobave v kateri koli drugi valuti. Če je neto vrednost blaga nižja od najmanjše vrednosti 150 EUR na naročilo, zaračunamo doplačilo za minimalno vrednost v višini 19 EUR. Za odprte pakete blaga zaračunamo manjše količinsko doplačilo. Morebitne osnovne popuste priznavamo od vrednosti dobave blaga 200 EUR ali ustreznega zneska v drugi valuti.
 • 3.10 Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če se razmere na trgu bistveno spremenijo ali če pride do bistvenih nihanj cen. Ponujene cene so zavezujoče samo v okviru navedenega roka veljavnosti ponudbe, če smo stranko o tem obvestili. V primeru povišanja cen surovin, proizvodnje in plač, ki so se pojavile ali bile uvedene od datuma potrditve naročila do datuma dobave, si izrecno pridržujemo pravico do ustrezne prilagoditve cen.
 • 3.11   Naše blago je dobavljeno franko tovarna (EXW) v skladu z določbami Incoterms 2020. Za prevoze, ki jih organiziramo mi, pa se stroški za to zaračunajo pavšalno po tarifah KVT-Fastening, ki veljajo v času odpreme. Za pakiranje in recikliranje ter odstranjevanje se zaračuna pavšalni znesek za pakiranje in recikliranje v višini 7 EUR na dostavo. O vseh posebnih dogovorih se moramo pisno dogovoriti. Pakiranje in recikliranje je lahko brezplačno z licenčno številko ARA 6535. Embalaže in materiali so nepovratni za recikliranje .
 • 3.12 Račune mora stranka plačati v valuti, ki je navedena v naših cenikih, naročilih ali potrditvah naročil oziroma v drugih pogodbenih dokumentih.

4. Brošure, katalogi (vključno z e-trgovino), tehnična in druga dokumentacija

 • 4.1 Dimenzije, informacije besedilu in ilustracije v naših dokumentih niso zavezujoče; zlasti to velja za naše brošure, kataloge (vključno z e-trgovino), naročilnice in tehnično dokumentacijo ter druge tehnične informacije.
 • 4.2 Ne odgovarjamo za točnost in popolnost dokumentov, ki nam jih je poslala stranka (zlasti risb, specifikacij materialov in drugih dokumentov). Poleg tega nismo dolžni preverjati njihove točnosti in popolnosti.
 • 4.3 Poleg tega mora stranka zagotoviti, da dokumenti, k nam jih pošlje (risbe, specifikacije materiala in drugi dokumenti) ne kršijo pravic tretjih oseb. Če stranka ne izpolni te zahteve, nas mora zaščititi pred vsemi morebitnimi zahtevki tretjih oseb.

5. Datumi in roki, dobavljene količine

 • 5.1 Ponujene in sprejete dobave ter dobavne roke si prizadevamo izpolnjevati na najboljši možni način. Sprejeta naročila ustrezajo našim razpoložljivim proizvodnim zmogljivostim in obstoječim možnostim za nabavo materiala v času naročila oziroma potrditve naročila. Za dobave blaga si pridržujemo pravico do dokončnega sprejetja naročila, dokler naši dobavitelji ne potrdijo dobave.
 • 5.2 Datum ali rok dobave se določi s sklenitvijo pogodbe, vendar ne prej, preden so opravljene vse potrebne formalnosti pri organih in so zagotovljena plačila, ki jih je treba izvesti z naročilom, vključno z morebitnimi varščinami. Pogodbena partnerja morata do začetka dobavnega oziroma predložitvenega roka popraviti tudi vse bistvene tehnične pomanjkljivosti.
 • 5.3 Dogovorjene dobave oziroma datumi ali roki za dobavo se lahko v razumni meri podaljšajo ali prestavijo, ne da bi stranka glede tega lahko uveljavljala odškodninski zahtevek do podjetja KVT-Fastening in njegovih povezanih družb. Ta določba velja zlasti v naslednjih primerih:
  • če informacij, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, ne prejmemo pravočasno ali če se te informacije naknadno spremenijo;
  • če stranka ali tretje osebe (zlasti naši podizvajalci) zamujajo z dobavami ali storitvami, ki jih je treba izvesti, ali kako drugače zamujajo z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti;
  • če se v naših prostorih, pri stranki ali pri tretjih osebah (zlasti pri naših podizvajalcih) pojavijo ovire ali nepredvideni dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti. Takšne dogodke med drugim opredeljujemo kot posledice višje sile, vojne, mednarodnih napetosti, nemirov, pomanjkanja surovin, motenj v delovanju, epidemij, pandemij, stavk ter uradno odrejenih zaprtij infrastrukture in podjetij. Ta seznam morda ni izčrpen.
 • 5.4 Če dobava oziroma rok dobave ni izpolnjen tudi po preteku razumnega roka odloga (ki se določi za vsak primer posebej), ima stranka pravico v celoti ali delno odstopiti od pogodbe v obsegu, v katerem ta še ni bila izpolnjena. Odgovornost za nezmožnost uporabe in za kakršno koli drugo škodo zaradi neupoštevanja dobavnih rokov in količin je izrecno izključena.
 • 5.5 Stranka je dolžna plačati celotno kupnino, četudi ne poskrbi za prevzem blaga. V tem primeru bomo blago skladiščili na tveganje in stroške stranke (to zlasti pomeni stroške skladiščenja, stroške obdelave, upravne stroške itd.). Če naša zahteva, da stranka prevzame blago, ni uspešna, imamo pravico uničiti blago na strankine stroške oziroma ga uporabiti po lastni presoji.
 • 5.6 Pri pakiranem blagu, ki se prodaja po številu kosov, povprečna vrednost, dostavljena po metodi naključnega vzorčenja, ustreza najmanj nazivnemu številu kosov. Pri izdelkih za pritrjevanje in serijsko izdelanih delih je v industriji običajno odstopanje v dobavi v obsegu +/- 10 %. Pri izdelkih, izdelanih po meri, si pridržujemo pravico do odstopanje količine dobave do 15 %. Takšnih presežnih ali manjših dobav stranka ne more zavrniti. V tem primeru se zaračuna dejansko dobavljena količina.
 • 5.7 Če ni drugače dogovorjeno, naročila po splošnih nabavnih pogodbah brez izrecne potrditve naročila oziroma obvestila nezmožnosti izpolnjevanja naročila sprejemamo najpozneje v 6 mesecih pred iztekom pogodbenega obdobja. Če je to obdobje poteklo, smo upravičeni po lastni presoji izstaviti račun za blago oziroma zavrniti naročilo. V primeru zamude pri prevzemu se odgovornost za nevarnost in tveganje izgube blaga prenese na stranko z datumom obvestila o tem, da je naročilo pripravljeno za dobavo.

6. Sledljivost

Deliveries take place according to Incoterms 2020 EXW (Im Südpark 185, 4030 Linz/Pichling). The transport costs are charged as a lump sum at the rates obtaining at KVT-Fastening GmbH at the time of dispatch. For packaging & recycling and disposal a packing charge of € 7,-- per delivery will be made. Special conditions must be agreed in writing. Disposal of packaging & recycling free of charge is possible by using ARA licence number 6535. packaging & recycling material is not returnable. Customary with fastening elements and mass parts  is over- or under-delivery by +/-10 %.  Če moramo zagotoviti sledljivost blaga, jo zagotovimo z navedbo ustreznih podatkov na etiketi na embalaži. Ko je blago dobavljeno stranki, je za zagotavljanje sledljivosti do nas kot dobavitelja odgovorna stranka.
 

7. Ohranitev lastništva in premoženje, povezano z logistiko

 • 7.1 (Dobavljeno) blago ostane naša last, dokler niso v celoti poravnane vse pogodbene obveznosti (vključno z obrestmi, stroški, davki, pristojbinami, izdatki, stroški prevoza itd.).
  Pri poslovanju prek tekočega računa se lastništvo šteje za zavarovanje naše terjatve za saldo. Stranka lahko proda blago, za katerega velja zadržanje lastninske pravice, le v okviru običajnih in urejenih poslovnih transakcij. V tem primeru nam s tem odstopi nastale terjatve do tretjih oseb v višini naših terjatev s prednostno pravico in vključno z vsemi dodatnimi pravicami.
  Stranka nas s tem pooblasti, da po potrebi v njegovem ali našem imenu, vendar za njegov račun, uveljavljamo pravice po splošnem civilnem zakoniku (ABGB) pri njenem pogodbenem partnerju, in nam v ta namen odstopi pravico, do katerih je po ABGB upravičen pri pogodbenem partnerju, kot tudi iz tega izhajajoče druge pravice.
  S tem sprejemamo zgornja pooblastila, vendar se vedno strinjamo z izterjavo in uveljavljanjem odstopljenih terjatev s strani stranke, kar pa je kadar koli mogoče preklicati. Če izvajamo ta pooblastila, nam mora stranka nemudoma in na lastne stroške posredovati vse podatke in dokumente, potrebne za uveljavljanje naših terjatev, oziroma vsaj kopijo le-teh. Zastave in prenos zavarovanja rezerviranega blaga so izključeni; stranka nas mora takoj obvestiti o vsakem zasegu našega rezerviranega blaga ali drugih posegih v to blago s strani tretjih oseb.
 • 7.2 Če za stranko razvijamo logistične rešitve ali izvajamo logistične storitve in v ta namen zagotovimo zaboje, regale in druge inventarne predmete, ti ostanejo v naši lasti, razen če se pisno dogovorimo drugače.

8. Obveznosti pregleda, sprejema in obveščanja o napakah

 • 8.1 Naše dobave blaga in drugih storitev mora stranka takoj sprejeti oziroma preveriti, ali so skladne s tehničnimi specifikacijami in zakonskimi določbami. Enako velja za dokončano namestitev ene od naših celovitih ali delnih rešitev. Pri izvajanju drugih storitev mora stranka prav tako preveriti, ali so bile te izvedene v skladu s tem, kar je bilo pogodbeno dogovorjeno.
 • 8.2 Morebitne napake pri naših dobavah blaga in drugih storitvah je treba pisno prijaviti takoj (po odkritju), najpozneje pa v 8 dneh po prejemu blaga ali po zaključku del na objektu, sicer zastarajo vsi odškodninski zahtevki (vključno s posledično škodo). Ta uredba velja tudi za celovite in delne rešitve ter dokončanje del na drugih storitvah. Skrite napake je treba pisno prijaviti v 8 dneh po odkritju, s posebnim opisom vrste napake.
 • 8.3 Prijava napake se šteje za pravno veljavno, če je bila poslana v pisni obliki pred iztekom roka po členu 8.2 in je mogoče nedvomno dokazati tako pošiljanje kot dostavo. Če je bila prijava poslana s priporočenim pismom, se šteje, da je bila podana. Obvestilo mora vsebovati podroben opis napake in vzorec blaga z napako. Z obvestilom pridobimo pravico, da prijavljeno napako ali poškodbo preverijo naši zaposleni ali strokovnjaki po naši izbiri. Stranka lahko v 30 dneh od zaključka reklamacijskega postopka zahteva brezplačno poročilo o rešitvi težave, kasneje pa je dolžna plačati pristojbino.
 • 8.4 Neodvisno od zgornjih določb stranko odvežemo obveznosti preverjanja dobav blaga, če za dobave uporablja logistično rešitev, ki jo ponujamo mi.
 • 8.5 V primeru napak pri dobavi blaga in drugih storitvah veljajo zakonsko določeni zastaralni roki.
 • 8.6 Uveljavljanje napak stranke ne odvezuje obveznosti plačila.

9. Jamstvo za dobavo našega blaga

 • 9.1 Za lastnosti izdelkov jamčimo le v skladu z veljavnimi standardi za izdelke, na primer DIN, ISO ali EN. To jamstvo vključuje tudi s tem povezane tehnične pogoje dobave in specifikacije za dele, izdelane po naročilu stranke, za katere obstaja pisni dogovor. Če stranka izrecno pisno ne navede drugače, izvajamo vizualne preglede in ocene dimenzijskih, oblikovnih in položajnih toleranc v skladu z ustreznimi standardi za izdelke, ki so običajni v panogi. Pri sistemskih in funkcionalnih rešitvah jamčimo le za lastnosti izdelka v skladu z navedenimi zahtevami glede zmogljivosti (npr. izjava o zmogljivosti, navodila za uporabo itd.).
 • 9.2 Pri uporabi pritrdilnih elementov, ki so bili toplotno obdelani do trdote 360 HV in več, ter galvansko prevlečenih pritrdilnih elementov (zlasti z razredom trdnosti 12.9) obstaja nevarnost zapoznelega krhkega zloma, ki ga povzroči vodik. Mednarodni standard ISO 4042 izrecno opozarja na to tveganje. Če stranka izbere in kupi pritrdilne elemente, katerih lastnosti, trdnost in proizvodni postopek vključujejo veliko verjetnost vodikove krhkosti, potem stranka prevzame celotno tveganje; zato zavračamo vsakršno odgovornost za to. To pomeni, da zavračamo vsakršno odgovornosti za kakovost izdelkov v odnosu do stranke. To med drugim vključuje odškodnine, izrecna ali posredna jamstva, posredna jamstva o primernosti za prodajo ali ustreznosti za določen namen. Tudi ta seznam ni dokončen. Če tretje osebe (ne glede na pravno podlago) proti nam uveljavljajo zahtevke, ki so neposredno ali posredno posledica krhkih zlomov povezovalnih elementov, ki jih je kupila stranka, nas mora stranka na prvi pisni poziv odvezati odgovornosti za škodo v celotnem obsegu vseh povezanih izgub, obveznosti, odškodnin, stroškov (vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški) in vseh drugih izdatkov.
 • 9.3 Za lastnosti, ki niso v okviru zgoraj navedenih veljavnih standardov, jamčimo le, če je bilo to pisno dogovorjeno. Ti standardi vključujejo tudi informacije v naših dokumentih, zlasti v brošurah, katalogih (vključno z e-trgovino), v pisno potrjenih naročilih ter v tehničnih in drugih dokumentih. Zamenjava podizvajalcev, ki izpolnjujejo enake standarde izdelkov ali dobavljajo po enakih specifikacijah, ne pomeni spremembe pogodbene storitve ali blaga.
 • 9.4 Ne jamčimo za primernost blaga za določeno vrsto ali področje uporabe. Ta določba velja zlasti za konstrukcijske vidike uporabe izdelkov. Če odgovarjamo na vprašanja v zvezi s konstrukcijo in/ali montažo, se zanašamo na podatke, ki jih je posredovala stranka. Naše informacije temeljijo na teoretičnih predpostavkah ali rezultatih preskusov, ki so bili izvedeni v laboratorijskih pogojih. Stranka jih mora sama preveriti v praksi.
 • 9.5 Če stranka zahteva posebne prilagoditve izdelka (npr. mehansko naknadno obdelavo ali kakršno koli površinsko obdelavo izdelkov), se lahko lastnosti prvotnega izdelka spremenijo (npr. mehanske lastnosti, zlasti protikorozijska zaščita). Zato izključujemo kakršno koli jamstvo glede spremenjenih lastnosti izdelka, navedenih v členih 9.1 in 9.2 zgoraj, četudi so ustrezni standardi kljub temu odtisnjeni na izdelku.
 • 9.6 Doseganje določenih vrednosti trenja, tudi če je to pisno dogovorjeno, ni zagotovljeno, saj se vrednosti trenja lahko spreminjajo glede na podlago, geometrijo, tornega partnerja ali vrsto postopka nanašanja premaza. Proizvajalci izdelkov zavračajo jamstva za torne vrednosti tudi zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov.
 • 9.7 Kakršna koli garancijska obveznost preneha veljati, če stranka ne upošteva dogovorjenih standardov ali na izdelku brez našega izrecnega soglasja izvede spremembe. To zlasti velja za zgoraj navedene standarde in pogoje uporabe, ki smo jih določili ali pisno odobrili.
 • 9.8 Poleg tega so iz garancije izključene vse napake, ki so posledica običajne obrabe, slabega vzdrževanja, neustreznega ravnanja ali rokovanja z izdelki, prevelikih obremenitev in vpliva tretjih oseb.
 • 9.9 Tudi pri izvajanju storitev na področju inženiringa, tehničnega svetovanja, logistike itd. jamčimo izključno za lastnosti blaga v skladu s členi od 9.1 do 9.7. Ta določba velja tudi za storitve, ki se izvajajo kot del celovite ali delne rešitve.
 • 9.10 Če blago dobavimo na podlagi netočnih ali nepopolnih podatkov stranke, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako vse morebitne izboljšave, ki jih izvede stranka, ali njeno nepravilno ravnanje z blagom razveljavi vse morebitne garancijske zahtevke.
 • 9.11 Če ima blago napako, ponujamo brezplačno dobavo nadomestnega blaga brez jamstev.
 • 9.12 Ob upoštevanju 11. člena zavračamo vse morebitne druge garancijske pravice v zvezi z dobavo blaga.
 • 9.13 Garancijski rok je 6 mesecev od dobave. Domneva o napaki je v razmerju do podjetij izključena.

10. Jamstvo za naše druge storitve, jamstva glede vzdržljivosti

 • 10.1 Pri naših drugih storitvah jamčimo za skrbno izvedbo. Če ni drugače pisno dogovorjeno – v tem primeru je zavezujoče – ne jamčimo za točnost dostavljenih rezultatov in njihovo razlago. Če dodatne storitve izvajamo na podlagi netočnih ali nepopolnih podatkov stranke, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
 • 10.2 Če zagotavljamo logistične rešitve ali digitalne rešitve za montažne procese (montažne rešitve), jamčimo za skladnost s potrjeno ponudbo. Ne jamčimo, da bo logistična rešitev ali montažna rešitev delovala brez prekinitev ali napak. V primeru neizpolnjevanja pogojev uporabe in sprememb bodo vsa jamstva razveljavljena. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti, če vzdrževalna in servisna dela opravljajo tretje osebe in se izvajajo dodatni posegi ali sistemske ali druge posodobitve, ki jih nismo odobrili ali na katere nimamo vpliva. Podobni pogoji veljajo, če zagotavljamo programsko opremo kot del logističnih rešitev ali rešitev za montažo.
 • 10.3 Če za sestavne dele in druge izdelke zagotavljajmo izrecno jamstvo glede odpornosti na vremenske vplive ali druge lastnosti v zvezi z vzdržljivostjo ali določeno življenjsko dobo, začne ta garancijsko obdobje teči z datumom dobave. Naša obveznost zagotavljanja jamstev ni veljavna, če je škoda nastala zaradi nepravilne namestitve ali ravnanja s komponentami in drugimi izdelki. Poleg tega ne zagotavljamo nobenih jamstev, če poškodbe nastanejo zaradi neobičajnih obremenitev, na primer poškodb zaradi neurij, posledic nestabilnosti podlage in posebnih kemičnih ali bioloških vplivov. Ta omejitev odgovornosti preneha veljati le, če je škodo v bistvu povzročila napaka materiala ali sestavnega dela in je takšno napako mogoče tudi dokazati. Za vgradnjo in rokovanje z izdelki veljajo tehnični opisi izdelkov in navodila za vgradnjo, ki so priložena posameznim sestavnim delom in drugim izdelkom, ter zakonsko predpisani ali splošno priznani standardi in arhitekturna načela.
 • 10.4 Če dodatne storitve pomanjkljivo izvedemo, ponujamo popravilo na lastne stroške na podlagi garancije ali jamstva glede vzdržljivosti.
 • 10.5 Stranka je v zvezi z dodatnimi storitvami dolžna (zlasti v zvezi s (i) tehničnimi izjavami/poročili, (ii) poročili o preskusih in (iii) poročili o preskusih/pregledih, če je bil pregled izveden v laboratoriju) ustrezno preskusiti in preveriti pridobljene rezultate, priporočila in navodila za uporabo pri praktični uporabi svojih izdelkov ter jih potrditi kot primerne za uporabo ali zavrniti.
 • 10.6 Ob upoštevanju 11. člena zavračamo vse morebitne druge garancijske pravice v zvezi z dodatnimi storitvami.

11. Odgovornost za škodo

 • 11.1.   V zvezi z našimi dobavami blaga in drugimi storitvami v okviru zakonske odgovornosti za izdelke odgovarjamo za telesne poškodbe in materialno škodo, ki jo je mogoče neposredno pripisati napaki na izdelku. Veljajo vse izključitve in omejitve odgovornosti in se uporabljajo v celotnem obsegu, ki ga dopušča zakon, vsi zahtevki iz naslova odgovornosti pa so dokončno urejeni v tem dokumentu.V zvezi z našimi dobavami blaga in drugimi storitvami v okviru zakonske odgovornosti za izdelke odgovarjamo za telesne poškodbe in materialno škodo, ki jo je mogoče neposredno pripisati napaki na izdelku. Veljajo vse izključitve in omejitve odgovornosti in se uporabljajo v celotnem obsegu, ki ga dopušča zakon, vsi zahtevki iz naslova odgovornosti pa so dokončno urejeni v tem dokumentu.
 • 11.2    Naša odgovornost za škodo, izgube in odškodnine v zvezi z dodatnimi storitvami (med drugim vključno z razvojnimi in inženirskimi storitvami ali logističnimi rešitvami, ki presegajo uporabo splošno sprejetih pravil tehnologije) je omejena na
  • (a) celotno vrednost posameznega naročila pri enkratnih naročilih oziroma
  • (b) višino zneska, ki smo ga zaračunali v zadnjih 12 mesecih, pri stalnih naročilih.
  Če stranka utrpi kakršno koli nadaljnjo škodo, bodisi zaradi opustitve dolžne skrbnosti bodisi zaradi pomanjkljive nadaljnje izvedbe oziroma iz katerega koli drugega razloga, za katerega smo odgovorni, je stranka upravičena do odškodnine le, če so naši zaposleni ali pooblaščenci krivi hude malomarnosti (naklepna ali huda malomarnost). Odškodninski zahtevki zaradi lahke malomarnosti ter odškodnine za čisto finančno izgubo, posledično škodo (zlasti izgubo proizvodnje oziroma zamude ali prekinitve poslovanja ipd.), izgubo dobička, škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb, pavšalne zneske ali kazni, dogovorjene s tretjimi osebami, izgubo ugleda in škodo zaradi izgube, ki jo je utrpela stranka, so izključeni – ne glede na pravno utemeljitev.
 • 11.3    Izjava o omejitvi odgovornosti: Poročila glede rešitev za težave, ki jih pripravimo v okviru dodatnih storitev, so predhodne, izključno tehnične ocene, pripravljene na podlagi naših trenutnih informacij in znanja, ki jih mora stranka dodatno preveriti in pridobiti popolne informacije o vzrokih in popravnih ukrepih. Brez poseganja v uporabo osnovnih določil ne vsebujejo nobenih izjav glede pogodbene ali pravne odgovornosti oziroma odškodninskih zahtevkov. Poleg tega ne vsebujejo ter neposredno ali posredno ne pomenijo priznavanja krivde, obveznosti, odgovornosti ali kakršnih koli drugih zahtevkov do nas.
 • 11.4   V zakonsko dovoljenem obsegu je izrecno izključena vsakršna nadaljnja pogodbena ali nepogodbena odgovornost v zvezi z vsemi našimi dobavami blaga in dodatnimi storitvami, zlasti z vidika neposredne in posredne posledične škode. To zlasti velja za stroške morebitnih potrebnih montažnih in demontažnih del ter prekinitev poslovanja. Ta izključitev odgovornosti velja tudi za našo pogodbeno in nepogodbeno odgovornost za škodo, povzročeno z dejanji ali opustitvami naših zakonitih zastopnikov, zaposlenih in podpornega osebja; ista določba velja tudi za osebno pogodbeno in nepogodbeno odgovornost teh zastopnikov, zaposlenih in podpornega osebja.
 • 11.5    Zahtevki za povrnitev stroškov, ki jih lahko stranka ali tretja oseba uveljavlja proti nam iz naslova odgovornosti za izdelek na podlagi avstrijskega zakona o odgovornosti za izdelke (PHG), so izključeni, razen če stranka, upravičena do povrnitve stroškov, dokaže, da smo napako povzročili mi in da je do nje prišlo najmanj iz hude malomarnosti. Zahtevki podjetij za povrnitev stroškov so v vsakem primeru omejeni na znesek 10.000 EUR.
 • 11.6    Vsaka oblika skupne odgovornosti z enim ali več drugimi podjetji skupine Bossard Group ter njenimi povezanimi podjetji je izključena. Stranka lahko uveljavlja pogodbene zahtevke izključno pri pogodbenem partnerju.
 • 11.7    Vsi odškodninski zahtevki zastarajo v 6 mesecih od nastanka škode pri oškodovancu.

12. Zagotavljanje kakovosti, preskuševalni in merilni laboratoriji Bossard

 • 12.1 Uporabljamo certificiran sistem zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001. Poleg tega imamo za zagotavljanje kakovosti akreditirane preskuševalne in merilne laboratorije v skladu s standardom ISO/IEC 17025. Storitve v skladu s predpisi o akreditaciji se izvajajo le, če se zanje pisno dogovorimo najpozneje ob naročilu ali oddaji naročila.
 • 12.2 Preskuševalni in merilni laboratoriji Bossard so nepristranski preskuševalni organi. Delujejo v skladu z ustreznimi standardi ter preskušanje ali analize izvajajo v skladu z veljavnimi preskusnimi postopki ali standardi.

13. Odpovedi, umik

 • 13.1 Za preklic naročila je potrebno naše izrecno pisno soglasje ter plačilo naših stroškov za material, plače in stroške.
 • 13.2 Pritožbe v zvezi z odstopanji od kakovosti, dimenzij in količine določene dobave stranki ne dajejo pravice do preklica preostalih dobav naročila.
 • 13.3 Pravico imamo odstopiti od obveznosti dobave, če se finančno stanje stranke bistveno poslabša ali če se razlikuje od stanja, ki nam je bilo predstavljeno.
 • 13.4 Strankina odpoved pogodbe o delu in storitvah oziroma pogodbe o dobavi je izrecno izključena.

14. Obveznosti glede informiranja in varnosti

 • 14.1 Stranka nas je dolžna obvestiti o vseh posebnih tehničnih zahtevah, zakonskih predpisih in uradnih določilih ter drugih bistvenih pogojih, če so ti pomembni za naše dobave blaga in opravljanje dodatnih storitev. Poudariti je treba, da mora te informacije posredovati pravočasno in brez posebne zahteve z naše strani. Obveznost obveščanja velja zlasti v primeru nevarne ali neobičajne uporabe blaga. Na te predpise, standarde ali okoliščine nas mora stranka pisno opozoriti najpozneje ob oddaji naročila. Če se tovrstne posebne zahteve pojavijo šele med našo dobavo blaga ali med izvajanjem dodatnih storitev, nas mora stranka o tem nemudoma obvestiti.
 • 14.2 Ne glede na to dolžnost obveščanja ostaja odgovornost za izdelke in druga zavarovanja na strani stranke.
 • 14.3 Za upoštevanje splošnih in lokalnih varnostnih predpisov ter ustrezna navodila za osebje je v celoti odgovorna stranka.

15. Uporaba rezultatov

Rezultati naših storitev so namenjeni izključno za uporabo in obveščanje stranke in jih brez našega predhodnega pisnega soglasja ni dovoljeno posredovati tretjim osebam ali uporabljati na kakršen koli drug način. Ta določba se nanaša zlasti na analize, rezultate preskusov, izračune itd.

16. Nadzor izvoza in sankcije

Stranka se zavezuje, da bo pri nadaljnji uporabi dobave blaga in nadaljnjih storitev, kupljenih pri nas, upoštevala ustrezne veljavne nacionalne, evropske, ameriške in mednarodne predpise o sankcijah in nadzoru izvoza. To med drugim vključuje prepoved prodaje ali izvoza blaga v države, za katere veljajo sankcije, končnim uporabnikom, za katere veljajo sankcije, ali za prepovedano končno uporabo, kot je razvoj oborožitve, brez potrebnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

17. Pravice industrijske lastnine

 • 17.1 Avtorske pravice ter druge pravice nematerialne lastnine in pravice industrijske lastnine, ki nastanejo skupaj z našimi dobavami blaga in opravljanjem nadaljnjih storitev, ostanejo v naši izključni lasti. Te pravice med drugim vključujejo naše risbe, načrte, tehnične in druge dokumente, programsko opremo in druge rešitve, ki smo jih razvili.
 • 17.2 Pravice uporabe, ki so izrecno pisno podeljene stranki in so neprenosljive ter neizključne, ostanejo pridržane.
 • 17.3 Upravičeni smo do uporabe in nadaljnjega razvoja splošno uporabnega znanja, strokovnega znanja ter izkušenj in veščin, ki smo jih pridobili pri izvajanju storitev v naših dejavnostih za druge stranke.

18. Zaupnost

 • 18.1 Obe pogodbenici bosta kot zaupne obravnavali tiste podatke, dokumente in informacije, s katerimi razpolagata na poslovnem področju druge pogodbene stranke in ki niso niti splošno dostopni niti splošno znani. Ne smeta jih neposredno ali posredno dati na voljo tretjim osebam niti jih izkoriščati na kakršen koli drug način. Takšni podatki, dokumenti in informacije se uporabljajo samo za izvajanje pogodbenih obveznosti. V tem smislu morata pogodbenici sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi preprečita, da bi se ti podatki prenesli k tretjim osebam ali da bi jih te uporabile. Zaposleni pri pogodbenicah so dolžni varovati zaupnost podatkov, dokumentov in informacij, če niso k temu zavezani že na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Obveznost varovanja skrivnosti velja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.
 • 18.2 Nobena določba teh splošnih pogojev ali katere koli pogodbe, sklenjene med nami in stranko, se ne sme razlagati tako, da se s prenosom lastništva blaga na stranko podeljujejo ali prenašajo pravice do naših zaupnih informacij in intelektualne lastnine.

   

19. Varstvo podatkov

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta upoštevali veljavne predpise o varstvu podatkov. Za podrobnosti glejte našo izjavo o varstvu podatkov na spletni strani https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Stranka je seznanjena s to izjavo o varstvu podatkov in jo sprejema v ustrezni veljavni različici.

20. Veljavno pravo, sodna pristojnost

Uporablja se avstrijsko pravo z izključitvijo mednarodnih referenčnih standardov. Določbe konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporabljajo. Kraj izvajanja pogodbe je Linz, pristojno je pristojno sodišče v Linzu v Avstriji, četudi se plačilo opravi s čekom ali menico. Vendar pa je podjetje KVT-Fastening GmbH upravičeno tudi do sodnih postopkov v kraju pristojnosti druge pogodbenice ali njene podružnice.

21. Druge določbe

 • 21.1 Primeri višje sile, ki prizadenejo nas ali naše dobavitelje ali logistične partnerje in preprečijo dobavo ali proizvodnjo na dogovorjeni datum, podaljšajo čas dobave ali proizvodnje za čas trajanja takšne motnje. To velja zlasti za naravne nesreče, nove ali spremenjene zakone in predpise, ukrepe, odredbe, zahteve ali odločitve sodišča ali pristojnega organa, potrese, poplave, požare, eksplozije, vojne, terorizem, nemire, okvare strojev, nujna popravila ali nujno vzdrževanje strojev, težave pri dobavi energije in surovin, stavke, pomanjkanje prevoznih sredstev in ovire pri prevozu, blokade, nepredvidljive težave pri dobavi in proizvodnji, sabotaže, kibernetske napade, pandemije ali epidemije.
  Pogodbe nismo dolžni izpolniti, če nam izpolnitev preprečujejo ovire zaradi nacionalnih ali mednarodnih predpisov zunanjetrgovinske zakonodaje, embargov in/ali drugih sankcij.
  O dogodku višje sile bomo nemudoma obvestili stranko. Če takšna ovira traja več kot 12 tednov in se stranka in mi ne moremo dogovoriti o skupnem ravnanju, imata obe pogodbenici pravico odpovedati zadevno dobavo ali storitev.
  Stranka ni upravičena do odškodnine zaradi višje sile.
 • 21.2 Uspešno izvedena naročila so zavezujoča za pravne naslednike in dovoljene prevzemnike stranke. Za prenos pravic ali obveznosti stranke na tretjo osebo je potrebno naše predhodno pisno soglasje.
  Ne glede na navedeno soglasje druge pogodbenice ni potrebno, če svoje pravice in obveznosti iz pogodbe prenesemo na povezano podjetje, ali pa pravice in obveznosti iz tega poslovnega razmerja samodejno preidejo na univerzalne/delne naslednike. Takšna dodelitev ali prenos postaneta pravno veljavna šele po pisnem obvestilu druge pogodbenice.
 • 21.3 Če kadar koli ne uveljavljamo ali ne uveljavljamo takoj zahtevka, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in na njih temelječega pravnega razmerja, oziroma zahtevka, ki je povezan z njimi, to ne šteje kot naša (delna) odpoved našim pravicam, ne glede vsebine ne glede vrednosti.

22. Neodvisnost določb

Če so ali postanejo posamezne določbe teh splošnih pogojev v celoti ali delno neveljavne in/ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost preostalih določb ali delov teh določb. Neveljavne in/ali neizvršljive določbe se nadomestijo z določbami, ki se v ekonomskem smislu na pravno učinkovit način čim bolj približajo pomenu in namenu neveljavnih in/ali neizvršljivih določb. Enako velja v primeru, da so ti splošni pogoji nepopolni.

23. Zavezujoče izvirno besedilo

V primeru razlik med nemško in katero koli drugo jezikovno različico splošnih pogojev v vsakem primeru prevlada izvirno nemško besedilo.